Skip Navigation Linksسفارت-ایرانیان-در-قبرس-شمالی

سفارت ایرانیان در قبرس شمالی

سفارت ایران در قبرس شمالی در شهر نیکوزیا پایتخت این کشور می باشد. دفتر اصلی سفارت در قبرس جنوبی واقع می باشد اما روزهای معینی جهت انجام اموردانشجویان قبرس شمالی به شهر لفکوشا پایتخت قبرس شمالی می آیند. 
همچنین روزهای معینی از هفته به داخل دانشگاه مدیترانه شرقی آمده و در دفتر انجمن علمی و دانشجویی مستقر می شوند.