Skip Navigation Linksثبت-نام-آن-لاین

ثبت نام آنلاین

مراحل ثبت نام دراین دانشگاه بسیار ساده و قابل اجرا می باشد. جهت ثبت نام آنلاین لینک مستقیم برای تمامی ء مقاطع وجود دارد. تمامی مراحل در لینک زیرداده شده است: 
ثبت نام و انتقال دانشجویان در برنامه های مختلف تحصیلی دردو مرحله از سال انجام می پذیرد.
این دانشگاه هیچ گونه امتحان ورودی برای هیچیک  از رشته ها در نظر نگرفته است. 
بورسیه پنجاه درصدی ء دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون در نظر گرفتن معدل ، سن و دیگرسوابق دانشجویان به همه به طور یکسان تعلق می گیرد.