بورسیه های تحصیلی
دانشگاه مدیترانه شرقی بورسیه های مختلفی به متقاضیان دوره های مختلف خود بشرح زیر ارایه می کند:

  1. بورسیه تحصیلی برای متقاضیان دوره های کارشناسی: تمامی متقاضیان دوره های کارشناسی بغیر از رشته های دکتری دندانپزشکی و پزشکی عمومی می توانند از بورسیه تحصیلی 50% استفاده کنند. بورسیه بر روی شهریه ترمیک دانشجو در طول قانونی تحصیل آنها اعمال می گردد.

  2. بورسیه تحصیلی برای متقاضیان دوره های کارشناسی ارشد: تمامی متقاضیان تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی می توانند از بورسیه تحصیلی 50% بهره ببرند. بورسیه بر روی شهریه ترمیک دانشجو و در طول قانونی تحصیل آنها اعمال می گردد.

  3. بورسیه تحصیلی برای متقاضیان دوره های دکتری: هر دانشکده به 1 متقاضی تحصیل دوره های مختلف دکتری برای هر یک از ترم های ورودی (پاییز و بهار) بورسیه 100% ارایه می کند. البته دانشکده می تواند بجای 1 دانشجو، به 2 دانشجو بورسیه 50% ارایه کند. بورسیه تحصیلی بر روی شهریه ترمیک دانشجو و در طول قانونی تحصیل آنها اعمال می گردد.

  • دانشگاه مدیترانه شرقی به متقاضیان تحصیل در دوره های دندانپزشکی و پزشکی عمومی بورسیه تحصیلی ارایه نمی کند.
  • بورسیه های تحصیلی تنها شامل ترمهایی می شود که در طول دوره قانونی تحصیل در هر مقطع اخذ شده باشند.
  • شهریه ترمهاییکه دانشجو از مرخصی تحصیلی استفاده می کند شامل بورسیه نخواهد شد.
  • دانشگاه مدیترانه شرقی بورسیه های 100% نیز ارایه می کند. بورسیه های کامل منوط به تصمیم کمیته بورسیه دانشگاه می باشند.
  • دانشگاه مدیترانه شرقی به قهرمانان ورزشی که در مسابقات بین المللی مدال گرفته باشند بورسیه های ویژه ارایه می کند.
  • دانشگاه مدیترانه شرقی بنفرات برتر در آزمونهای ورودی به دانشگاه (کنکور) کشورهای مختلف بورسیه کامل (100%) ارایه می کند.
  • بورسیه های 50% برای متقاضیان دختر شامل کسر نیمی از هزینه اقامت در خوابگاه های دولتی دخترانه متعلق به دانشگاه مدیترانه شرقی نیز می باشد.

 اطلاعات بیشتر


بورسیه-تحصیلی