معرفی هیات رییسه دانشگاه مدیترانه شرقی 

ریاست دانشگاه مدیترانه شرقی از طریق انتخابات و با رای مستقیم کارمندان، اعضا هیات علمی و نماینده دانشجویی انتخاب می شود و بمدت 5 سال مدیریت دانشگاه را زیر نظر هیات امنا بعهده می گیرد. در حال حاضر ریاست و معاونین دانشگاه بشرح زیر می باشند:
  • ریاست دانشگاه: Prof. Dr. Aykut Hocanın
  • معاونت آموزش: Prof. Dr. Hasan Demirel
  • معاونت امور دانشجویی: Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu
  • معاونت امور اجتماعی و فرهنگی: Assoc. Prof. Dr. Deniz İşçioğlu
  • معاونت امور اداری و فنی: Assoc. Prof. Dr. Serhan Şensoy


 

سفارت-ایرانیان-در-قبرس-شمالی