انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی

با توجه به گستردگی فرهنگ و سنتهای دانشجویان در دانشگاه مدیترانه شرقی، دانشجویان از کشورهای مختلف انجمن خود را دارند. دانشجویان ایرانی دانشگاه مدیترانه شرقی انجمنی دارند بعنوان "انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی درقبرس" که نقش بسزایی در همیاری به دانشجویان جدید جهت آشنایی با دانشگاه و قبرس شمالی دارند. داشتن مرکزی قابل  اعتماد و به زبان مادری در یک کشور بیگانه مسلما باعث دلگرمی شما خواهد بود. 
نمایش فرهنگ و سنت های ملی و مذهبی ایران، حمایت از فعالیت های  علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، افزایش دوستی و صمیمیت بین دانشجویان ایرانی و سایر ملل،معرفی و هدایت استعدادهای درخشان ایرانی جهت جذب به سازمان های داخل کشور وحمایت از حقوق دانشجویان ایرانی در قبرس ازمهمترین وظایف این انجمن محسوب می گردد. 

انجمن-علمی-و-فرهنگی-دانشجویان-ایرانی